010-8579 0100      sales@hgsj.com

Global Data

01012100改良种用马
01012900其他马,改良种用除外
01013010改良种用驴
01013090其他驴,改良种用除外
01019000骡
01022100改良种用家牛
01022900其他家牛,改良种用除外
01023100改良种用水牛
01023900其他水牛,改良种用除外
01029010改良种用其他牛
01029090其他牛,改良种用除外
01031000改良种用猪
01039110其他猪,重量<10kg,改良种用除外
01039120其他猪,10kg≤重量<50kg,改良种用除外
01039200其他猪,重量≥50kg,改良种用除外
01041010改良种用绵羊
01041090其他绵羊,改良种用除外
01042010改良种用山羊
01042090其他山羊,改良种用除外
01051110改良种用鸡,改良种用除外,重量≤185g