010-8579 0100      sales@hgsj.com

Global Data

78011000未锻轧的精炼铅
78019100按重量计所含其他元素是以锑为主的未锻轧铅
78019900其他未锻轧铅
78020000铅废碎料
78041100铅片、带及厚度(衬背除外)≤0.2mm的箔
78041900铅板
78042000铅粉及片状粉末
78060010铅条、杆、型材及异型材或丝
78060090其他铅制品
79011110含锌量≥99.995%的未锻轧非合金锌
7901119099.99%≤含锌量<99.995%的未锻轧非合金锌
79011200含锌量低于99.99%的未锻轧非合金锌
79012000未锻轧锌合金
79020000锌废碎料
79031000锌末
79039000锌粉及片状粉末
79040000锌条、杆、型材及异型材或丝
79050000锌板、片、带、箔
79070020锌制管及管子附件(例如,接头、肘管、管套)
79070030电池壳体坯料(锌饼)