010-8579 0100      sales@hgsj.com

Global Data

06011010番红花球茎
06011021种用百合球茎
06011029其他百合球茎
06011091种用休眠的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎
06011099未列名休眠的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎
06012000生长或开花的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎;菊苣植物及其根
06021000无根插枝及接穗植物
06022010食用水果或坚果种用苗木
06022090食用水果或坚果树、灌木,种用除外
06023010种用杜鹃
06023090其他杜鹃,不论是否嫁接
06024010种用玫瑰
06024090其他玫瑰,不论是否嫁接
06029010蘑菇菌丝
06029091其他种用苗木
06029092兰花,种用除外
06029093菊花,种用除外
06029094百合,种用除外
06029095康乃馨,种用除外
06029099未列名活植物